Algemene voorwaarden Groei Sneller

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie een overeenkomst is gesloten. Dit is de wederpartij van Groei Sneller.
 2. Partijen: afnemer en Groei Sneller tezamen.
 3. Training/trainingen: alle trainingen door of namens Groei Sneller

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten van diensten of goederen door of namens Groei Sneller.
 2. Er kan alleen van deze voorwaarden worden afgeweken als dat uitdrukkelijk door partijen schriftelijk is overeengekomen.
 3. De overeenkomst bevat voor Groei Sneller een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.
 4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van afnemer is uitgesloten voor zover deze in strijd is met algemene voorwaarden van Groei Sneller.

Artikel 3 Betaling

 1. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum en voor 72 uur voor aanvang van de training te zijn betaald door afnemer.
 2. Wanneer de inschrijving door afnemer plaatsvindt binnen 72 uur voor aanvang van de training, dient de factuur te zijn betaald voor aanvang van de training.
 3. Van de beschreven termijn in artikel 3.1 en artikel 3.2 kan alleen worden afgeweken als partijen hier andere afspraken over hebben gemaakt.
 4. Het niet op tijd voldoen van de factuur ontheft afnemer niet van de aangegane verplichtingen.
 5. Betaalt afnemer niet binnen de termijn zoals beschreven in lid 1, lid 2 en lid 3 van dit artikel, dan is hij in gebreke. Groei Sneller is dan gerechtigd de afnemer niet toe te laten tot de training totdat afnemer aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 6. Blijft afnemer in gebreke dan zal Groei Sneller tot invordering overgaan. De kosten voor invordering komen voor rekening van afnemer.

Artikel 4 Annulering

 1. Voor het annuleren van deelname aan een training door afnemer, worden de volgende percentages van de factuur van de training in rekening gebracht:
 • Annulering 72 uur of meer voor aanvang van de training            0%
 • Annulering binnen 72 uur voor aanvang van de training              100%
 1. Annuleringen kunnen alleen schriftelijk worden doorgegeven. De datum waarop de schriftelijke annulering bij Groei Sneller binnenkomt, geldt als annuleringsdatum.
 2. Wanneer de annulering binnen 72 uur voor aanvang van de training plaatsvindt, krijgt afnemer toegang tot de volgende beschikbare training.

Artikel 5 Uitvoering van de training

 1. Groei Sneller voert de training naar beste inzicht en vermogen uit.
 2. Groei Sneller is gerechtigd om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6 Overmacht

 1. Indien er door overmacht door Groei Sneller een training niet op of binnen de overeengekomen datum kan worden uitgevoerd, wordt afnemer hierover geïnformeerd. In overleg zullen partijen een nieuwe datum vinden. Verschuiving om deze reden resulteert niet in een annulering of schadevergoeding.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. Groei Sneller is niet aansprakelijk voor enige schade die is veroorzaakt door of verband houdt met de afgesproken werkzaamheden, tenzij aan Groei Sneller opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. Als Groei Sneller op enig moment, ondanks het in lid 1 van dit artikel bepaalde, wel aansprakelijk is voor enige schade, is deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag.
 3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 8 Klachten

 1. Afnemer dient klachten over verrichte werkzaamheden binnen 8 dagen na ontstaan van de klacht schriftelijk te melden aan Groei Sneller.
 2. De klacht omvat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving.
 3. Klachten aangaande de factuur dienen eveneens binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk door afnemer gemeld te worden.

Artikel 9 (Intellectueel) eigendom

 1. Het door Groei Sneller verstrekte materiaal wordt eigendom van afnemer. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de training en eventuele overige stukken en/of producten met betrekking tot de training worden door Groei Sneller voorbehouden.
 2. Zonder schriftelijke toestemming van Groei Sneller is afnemer niet gemachtigd gegevens uit en/of delen van het verstrekte trainingsmateriaal te delen, exploiteren of op welke andere wijze dan ook te verveelvoudigen.

Artikel 10 Opnamen

 1. Zonder toestemming van Groei Sneller is afnemer is niet gemachtigd beeldmateriaal te maken van de training en/of deze te verspreiden.
 2. Van de training kan door Groei Sneller beeldmateriaal worden gemaakt voor promotionele doeleinden. Indien afnemer dit niet wenst, kan afnemer dit schriftelijk aangeven.

Artikel 11 Toepasselijk recht

 1. Op alle betrekkingen tussen afnemer en Groei Sneller is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortkomen uit deze algemene voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Alkmaar.
Scroll naar boven